Srovnávač Pojistek - Srovnání pojištění zdarma a nezávazněObchodní podmínky

I. Vymezení pojmů

Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem (VZ)/Provozovatelem (dále jen Zprostředkovatel) a Zájemcem/Pojistníkem/Pojištěným v souvislosti se zprostředkováním obchodních služeb, zprostředkováním pojištění (ať už rizikového nebo neživotního) pro Zájemce/Pojistníka/Pojištěného (dále jen Zájemce) prostřednictvím internetového portálu www.srovnavacpojistek.cz.

Zprostředkovatelem/Provozovatelem internetového portálu www.srovnavacpojistek.cz je Dům pojistek, s.r.o. IČ: 292 86 131, se sídlem Praha 10, Záběhlice, Ve Slatinách 3243/1, PSČ: 106 00, společnost, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 207306 a v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a likvidátorů pojistných událostí vedené ČNB jako vázaný zprostředkovatel (VZ). 

Od účinnosti nového zákona se text nahrazuje textem:

Dům pojistek, s.r.o., IČ: 29286131, se sídlem Ve Slatinách 3243/1, Praha 10; PSČ 106 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 207306, internetové stránky: https://www.dumpojistek.cz., email: info@dumpojistek.cz, telefon: +420 773 43 67 67; kontaktní adresa společnosti je Dům pojistek, s.r.o.; Masarykovo nám.396/5, Hodonín 69501 (dále „Zprostředkovatel“ nebo „Společnost“). Společnost Dům pojistek, s.r.o. zastupuje Mgr. Marek Svoboda, nebo Ing. Tomáš Sieklík, jednatelé společnosti a jsou oprávněni za ni jednat ve všech věcech. Jménem Zprostředkovatele může dále jednat: zaměstnanec Dům pojistek, s.r.o., Vázaný zástupce nebo pracovník jednající jeho jménem.

Zprostředkovatel je v souladu se zák. č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále jen „ZoDPZ“) držitelem oprávnění k činnosti vázaného zástupce uděleného Českou národní bankou, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1;  tel.: 224 411 111; (dále též „ČNB“), která vykonává dohled nad činností Zprostředkovatele a jeho vázaných zástupců (dále „VZ“). 

------------

Pojistitelem se považuje každá právnická osoba, která má zájem uzavřít pojistnou smlouvu se Zájemcem o pojištění prostřednictvím Zprostředkovatele. Soupis všech Pojistitelů, se kterými má Zprostředkovatel uzavřenou platnou smlouvu je uveden v Soupisu Pojistitelů níže.

Soupis Pojistitelů

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3433, IČ: 63998530, jenž má smluvní vztah se Zprostředkovatelem vyvěšeným ode dne 17.5.2012 dle zapsání v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a likvidátorů vedené ČNB.

Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1464, IČ: 45272956, jenž má smluvní vztah se Zprostředkovatelem vyvěšeným ode dne 5.12.2011 dle zapsání v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a likvidátorů vedené ČNB.

ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, se sídlem Zelené předměstí, Masarykovo nám. 1458, 532 18 Pardubice, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567, IČ: 45534306, jenž má smluvní vztah se Zprostředkovatelem vyvěšeným ode dne 5.12.2011 dle zapsání v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a likvidátorů vedené ČNB.

Direct pojišťovna, a.s. se sídlem Nové sady 996/25, Brno, 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedené u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3365, IČ:25073958; jenž má smluvní vztah se Zprostředkovatelem vyvěšeným ode dne 6.6.2018 dle zapsání v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a likvidátorů ČNB.

Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866, IČ: 61859869, jenž má smluvní vztah se Zprostředkovatelem vyvěšeným ode dne 15.11.2011 dle zapsání v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a likvidátorů vedené ČNB.

Komerční pojišťovna, a.s., se sídlem Karolinská 1, čp. 650, PSČ 186 00, Praha 8, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3362, IČ: 63998017, jenž má smluvní vztah se Zprostředkovatelem vyvěšeným ode dne 26.9.2012 dle zapsání v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a likvidátorů vedené ČNB.

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1897, IČ: 47116617, jenž má smluvní vztah se Zprostředkovatelem vyvěšeným ode dne 5.12.2011 dle zapsání v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a likvidátorů vedené ČNB.

MAXIMA pojišťovna, a.s. se sídlem Italská 1583/24, Praha 2, PSČ 120 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3314, IČ: 61328464, jenž má smluvní vztah se Zprostředkovatelem vyvěšeným ode dne 11.8.2015 dle zapsání v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a likvidátorů vedené ČNB.

Pojišťovna VZP, a.s. se sídlem Ke Štvanici 656/3, Praha 8, PSČ 186 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9100, IČ: 27116913, jenž má smluvní vztah se Zprostředkovatelem vyvěšeným ode dne 13.11.2013 dle zapsání v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a likvidátorů vedené ČNB.

Slavia pojišťovna a.s., se sídlem Revoluční 1, Praha 1, 110 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 2591, IČ: 60197501, jenž má smluvní vztah se Zprostředkovatelem vyvěšeným ode dne 13.11.2013 dle zapsání v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a likvidátorů vedené ČNB.

Zájemcem se považuje každá fyzická nebo právnická osoba, která má zájem o nabídku zprostředkování pojištění a uzavření pojistné smlouvy prostřednictvím Zprostředkovatele s Pojistitelem. Zájemce souhlasí s těmito obchodními podmínkami při odeslání vyplněného formuláře z portálu www.srovnavacpojistek.cz. Zájemce vyplněným a odeslaným formulářem bere na vědomí a bez výhrad souhlasí, že je způsobilý k právním úkonům a že jsou jím poskytnuté údaje pravdivé.

Pojistníkem se považuje každá fyzická nebo právnická osoba, která má zájem o nabídku zprostředkování pojištění a uzavření pojistné smlouvy prostřednictvím Zprostředkovatele s Pojistitelem. Pojistník souhlasí s těmito obchodními podmínkami při odeslání vyplněného formuláře z portálu www.srovnavacpojistek.cz. Pojistník vyplněným a odeslaným formulářem bere na vědomí a bez výhrad souhlasí, že je způsobilý k právním úkonům a že jsou jím poskytnuté údaje pravdivé.

Pojištěným se považuje každá fyzická nebo právnická osoba, která má zájem o nabídku zprostředkování pojištění a uzavření pojistné smlouvy pojistníkem prostřednictvím Zprostředkovatele s Pojistitelem. Pojištěný souhlasí s těmito obchodními podmínkami při odeslání vyplněného formuláře z portálu www.srovnavacpojistek.cz . Pojištěný vyplněným a odeslaným formulářem bere na vědomí a bez výhrad souhlasí, že je způsobilý k právním úkonům a že jsou jím poskytnuté údaje pravdivé.

Poradcem se považuje každá fyzická osoba, která má zájem o spolupráci prostřednictvím Zprostředkovatele. Poradce musí být registrován jako VZ (vázaný zástupce)u České národní banky, musí mít přiděleno své platné jedinečné registrační číslo a musí mít se Zprostředkovatelem uzavřenou platnou a účinnou Smlouvu o spolupráci. Poradce může poté získávat prostřednictvím portálu www.srovnavacpojistek.cz od Zprostředkovatele kontakty na Zájemce o nabídku pojištění a uzavírat se Zájemci o pojištění pojistné smlouvy. Na získávání kontaktů od Zprostředkovatele prostřednictvím portálu www.srovnavacpojistek.cz není právní nárok. Poradce bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, aby Provozovatel/Zprostředkovatel zpracovával a uchovával jeho osobní údaje, které jim poskytuje. Provozovatel/Zprostředkovatel si vyhrazuje právo a Poradce s tímto výslovně souhlasí, že poskytnuté údaje (vč. fotografie Poradce) může Provozovatel/Zprostředkovatel využít za účelem spolupráce, vystavením na portálu Zprostředkovatele, přípravy smluv pro Zájemce, za účelem marketingových a propagačních akcí, zasílání obchodních informací svým smluvním partnerům (a to i s nesouvisejícími službami) a to vše do doby, než Poradce svůj souhlas písemně neodvolá. Poradce odesláním a poptáním s žádostí o spolupráci výslovně souhlasí a potvrzuje přečtení těchto obchodních podmínek a potvrzují tak svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Pojistné je úplatou za poskytování pojištění. Výše pojistného určuje Pojistitel a je zasíláno na přímý bankovní účet Pojistiteli. Zprostředkovatel neprovádí, nemá ani jinak nepoužívá inkasní platby od Zájemců na pojištění. Výše pojistného se určuje na základě sazeb stanovených patřičným Pojistitelem pro jednotlivé druhy pojištění.

Pojistnou smlouvou se rozumí smlouva o finančních službách, ve které se Pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé pojistné události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a Pojistník se zavazuje platit Pojistiteli pojistné. Pojistná smlouva je upravena zejména zákonem č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě. Některé vztahy účastníků pojištění pak upravují také zvláštní předpisy, jako např. zákon č.168/1999Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Pojistná smlouva musí mít písemnou formu. Detailní podmínky jsou dále upraveny v pojistných podmínkách Pojistitelů, které byly Zájemci poskytnuty před uzavřením nabízené pojistné smlouvy.

Škodní událostí se rozumí skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění mezi Zájemcem o pojištění a Pojistitelem.

Uvedené právní vztahy se řídí těmito obchodními podmínkami a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 38/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

II. Nabídky pojištění, zprostředkování pojistné smlouvy, uzavření pojistné smlouvy, odstoupení od smlouvy, zánik a zrušení pojistné smlouvy, obchod na dálku

Webový portál www.srovnavacpojistek.cz jakož i Zprostředkovatel poskytuje na základě zadaných údajů od Zájemců nabídky na pojištění. Nabídky na pojištění s uvedením cen může Pojistitel Zájemci o pojištění individuálně upravit, přičemž Zprostředkovatel neručí ani nijak neodpovídá za to, že Pojistitel se Zájemce danou smlouvu neuzavře, vypoví, upraví pojistné nebo pojistnou smlouvu jinak změní. Poskytnuté údaje získává Zprostředkovatel pomocí internetového portálu www.srovnavacpojistek.cz , emailové komunikaci nebo telefonickým hovorem se Zájemci o pojištění. Zprostředkovatel čerpá informace dle smluvních vztahů s Pojistiteli, dále z aktualit zasílaných od Pojistitelů. Všechna zasílaná srovnání a porovnání pojištění Zájemcům o pojištění od Zprostředkovatele nezavazuje zveřejňovat nebo zasílat nabídky od všech Pojistitelů, se kterými má uzavřenu smlouvu.

Jakmile Zájemce o pojištění vyplní základní údaje o požadovaném typu pojištění, může Zprostředkovatel vyhotovit nabídku pojištění a zaslat tuto nabídku Zájemci emailem, poštou nebo jinou elektronickou komunikací. O nabídce pojištění může Zprostředkovatel informovat Zájemce i telefonickým hovorem sdělených Zájemcem při vyplňování základních údajů. Na nabídku pojištění není právní nárok a Zprostředkovatel se nezavazuje vyhovět každému Zájemci o pojištění.

Na základě podaných informací od Zájemce, může Zprostředkovatel nabídnout uzavření pojistné smlouvy. Zprostředkovatel pomocí portálu nabízí služby – pojistné produkty běžně nabízené Pojistiteli. Zprostředkovatel uvádí a prohlašuje, že je oprávněn, na základě uzavřených smluv s výše uvedenými Pojistiteli nabízet a uzavírat pojistné smlouvy se Zájemci o pojištění. Všechny nabídky poskytované Zprostředkovatelem Zájemci o pojištění jsou poskytovány zdarma a jsou nezávazné. Zprostředkovatel, Pojistitel nebo Zájemce nejsou nuceni nebo povinni uzavírat nabízené pojistné smlouvy, či nabídky pojištění. Zájemce o pojištění odesláním a poptáním výslovně souhlasí a potvrzuje přečtení těchto obchodních podmínek a potvrzují tak svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Pokud se rozhodne Zájemce prostřednictvím Zprostředkovatele s Pojistitelem uzavřít danou pojistnou smlouvu, pak je toto na základě jeho vlastního uvážení, svobodné vůle a jeho vlastního výběru dané varianty nabídky na pojištění. Současně s tím, Zájemce o pojištění, výslovně bere na vědomí a souhlasí, že se podrobně seznámil a porozuměl obchodním podmínkám Zprostředkovatele, Pojistitele a pojistným podmínkám (VPP, DPP, ZPP aj.) Pojistitele, zároveň s tím souhlasně prohlašuje, že ho Zprostředkovatel seznámil s varianty pojištění, poskytl mu veškeré dostupné informace o nabízeném pojistném produktu, předal mu pojistné podmínky (ať už listinou, poštovní nebo emailovou či jinou elektronickou formou) a že nabízená varianta pojištění přesně odpovídá přáním a potřebám Zájemce o pojištění dle jeho svobodného výběru a vlastního uvážení. Zprostředkovatel nenese dále žádnou odpovědnost z následných pojistných sporů, pozdějších reklamačních incidentů od Zájemců o neposkytnutí podaných informací k danému produktu nebo jiných smluvních sporů mezi Pojistitelem, Zprostředkovatelem a Zájemcem o pojištění. Další přesná ustanovení pojistné smlouvy se dále řídí platnými právními předpisy a smluvními všeobecnými smluvními podmínkami patřičných Pojistitelů.

Záměrem Pojistitelů je pojišťovací a zajišťovací činnost podle zákona o pojišťovnictví, činnost související s pojišťovací činností a poradenská činnosti související s pojištěním fyzických a právnických osob. Záměrem Zprostředkovatele je nabízení pojistných produktů a uzavírání pojistných smluv mezi Zájemci o pojištění a Pojistiteli.

Rozsah pojištění daný v návrhu pojistné smlouvy (nabídky pojištění) se řídí VPP, DPP, ZPP (všeobecnými pojistnými podmínkami a dalšími pojistnými podmínkami) poskytnuté Zájemci o pojištění (Pojistníkovi) před uzavření pojistné smlouvy. Pojistný návrh naplňuje informace o pojistném produktu, limitu plnění, rozsahu plnění, názvu pojištění, délky trvání pojištění, způsobem a frekvencí placení pojistného, výší pojistného. Zájemce o pojištění tímto výslovně souhlasí, že všechny nabízené pojišťovací produkty jsou mu srozumitelné a že Zprostředkovatel vyvíjel úplnou a nezbytnou součinnost k uzavření pojistné smlouvy. Přesné definice patřičného produktu o pojištění je upraven v pojistných podmínkách Pojistitele (VPP, DPP, ZPP, smluvní ujednání, zvláštní ujednání, dodatky ke smlouvám).

Pojistný návrh a nabídka pojištění přechází v pojistnou smlouvu po sepsání mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem o pojištění a současně s tím uhrazením Pojistného Zájemcem na účet Pojistitele. Pojistná smlouva je řádně uzavřena, jakmile je uhrazeno pojistné v celé výši na účet Pojistiteli. Pojištění vzniká zaplacením pojistného na účet Pojistiteli k okamžiku počátku pojištění, který je uveden v návrhu smlouvy. Délka trvání smlouvy, je uvedena v pojistné smlouvě. Pojistné hradí Zájemce o pojištění výhradně na účet Pojistitele, u kterého má zájem o pojištění. Pojistné hradí v české měně, způsobem a frekvencí dle návrhu v pojistné smlouvě. V uzavřené pojistnou smlouvě (návrhu) je uvedeno číslo bankovního účtu Pojistitele pro zaplacení pojistného a další nutné informace (variabilní, konstantní a další symboly) k řádnému uhrazení pojistného od Zájemce Pojistiteli.

Možné škodné události může Zájemce o pojištění oznamovat výhradně dotčeným Pojistitelům uvedených v uzavřených pojistných smlouvách nebo pojistných podmínkách. Zprostředkovatel nebere žádnou odpovědnost za vzniklé škodné události Zájemců o pojištění. Zájemci o pojištění nemají právní nárok na jakékoliv uplatňování škodných událostí. Zprostředkovatel není odpovědný za Pojistitelovu případnou neschopnost plnit své závazky Pojistníkovi ze sjednaných pojistných smluv.

Zájemce o pojištění má dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník právo na odstoupení od smlouvy (mimo odvětví životních pojištění) bez udání důvodů ve lhůtě 14dnů ode dne jejího uzavření nebo ode dne, kdy mu byly sděleny a předány pojistné podmínky, pokud však k těmto sdělením dojde na jeho žádost po uzavření smlouvy. V těchto případech je Zájemcem povinen oznámit tuto skutečnost Zprostředkovateli nebo Pojistiteli a to písemně, s tím, že odstupuje od pojistné smlouvy. V žádosti o zrušení a odstoupení od pojistné smlouvy uvede číslo návrhu pojistné smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno Pojistiteli nejpozději poslední den 14ti denní lhůty. V případě připsané bezhotovostní platby na účet Pojistitele, Pojistitel vrátí pojistné Zájemci o pojištění. Poněvadž Zprostředkovatel neužívá inkasní bloky ani nepřijímá pojistné, nenese tak žádnou odpovědnost za vrácené pojistné Zájemci od Pojistitele. Zájemce nemá právní nárok požadovat vrácení zaplaceného pojistné po Zprostředkovateli. Informace pro případ uzavření smlouvy formou na dálku - Zájemce o uzavření pojistné smlouvy (pojistného návrhu) formou obchodu na dálku může na vyžádání odbržet od Pojistitele další informace o pojištění. Pojistník může odstoupit od uzavřené pojistné smlouvy formou na dálku ve lhůtě do 14 dnů ode dne jejího uzavření nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud ke sdělení došlo na jeho žádost po uzavření smlouvy. V těchto případech je Zájemcem povinen oznámit tuto skutečnost Zprostředkovateli nebo Pojistiteli a to písemně, s tím, že odstupuje od pojistné smlouvy. V žádosti o zrušení a odstoupení od pojistné smlouvy uvede číslo návrhu pojistné smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno Pojistiteli nejpozději poslední den 14ti denní lhůty.

U smluv spadajících do odvětví životních pojištění pak pojistník může odstoupit ve lhůtě 30 dnů od uzavření pojistné smlouvy. V případě smlouvy spadající do odvětví životních pojištění uzavřené na dálku se tato lhůta počítá ode dne, kdy pojistník obdržel sdělení o uzavření obchodu na dálku. Tato lhůta dále může běžet až ode dne, kdy byly pojistitelem pojistníkovi sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení na žádost pojistníka dojde až po uzavření pojistné smlouvy. Speciálním případem je pak situace, kdy bylo uvedeno nesprávné datum narození pojištěného u smluv životního pojištění; pojistitel pak může odstoupit, prokáže-li, že by vzhledem k pojistným podmínkám platným v době uzavření smlouvy smlouvu neuzavřel.

V případě smluv uzavíraných mimo obchodní prostory činí lhůta pro odstoupení také 14 dnů od uzavření smlouvy, navíc ale platí, že nebyl-li spotřebitel poučen o podmínkách, lhůtě a postupech pro uplatnění tohoto práva, stejně jako o formuláři pro odstoupení od smlouvy, může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy. Smlouva je uzavřena mimo obchodní prostory pojistitele, zejména je-li sjednána v soukromém obydlí pojistníka, na jeho pracovišti nebo na veřejně přístupných místech, jako jsou kavárny, nákupní střediska apod. Výjimku, kdy spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy, tvoří případy, kdy spotřebiteli bylo s jeho výslovným souhlasem a po upozornění poskytnuto plnění již před uplynutím 14 dnů.

V případě pojistných smluv uzavřených formou obchodu na dálku může pojistník bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo ode dne, kdy mu byly pojistitelem sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení na žádost pojistníka dojde až po uzavření pojistné smlouvy. To se však nevztahuje na smlouvy spadající do odvětví životních pojištění uzavřené formou obchodu na dálku, u kterých pro odstoupení platí 30 denní lhůta (viz výše). V případě, že pojistitel sdělil spotřebiteli údaje podle § 1843 až 1845 občanského zákoníku (jedná se o povinná sdělení před uzavřením smlouvy) až po uzavření smlouvy formou obchodu na dálku, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy mu byly údaje sděleny. Výjimku, kdy spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy, tvoří zejména smlouvy o cestovním pojištění na dobu kratší než jeden měsíc. Pokud podnikatel (pojistitel) v případě pojistné smlouvy uzavřené na dálku poskytl spotřebiteli (pojistníkovi) klamavý údaj, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do tří měsíců ode dne, kdy se o tom dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl.

V případech uvedení nepravdivých informací ze strany Zájemce o pojištění Zprostředkovateli má Pojistitel nárok odstoupit od pojistné smlouvy a to do dvou měsíců ode dne, kdy tuto skutečnost zjistil. Stejné právo na odstoupení od pojistné smlouvy má i Zájemce o pojištění, v případě kdy mu Zprostředkovatel nebo Pojistitel nepravdivě zodpověděl písemné dotazy Zájemce o pojištění. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku. Pojistník nebo pojištěný jsou povinni vrátit vyplacenou částku pojistného plnění zpět na účet Pojistitele. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem a to na adresu Pojistitele.

Zánik a zrušení pojistné smlouvy jsou vždy uvedeny v příslušných všeobecných pojistných podmínkách (VPP) Pojistitele u každé pojistné smlouvy, případně jsou dále upraveny dle zákona č.89/2012 Sb., resp. u povinného a havarijního pojištění v zákoně č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem a to na adresu Pojistitele.

Případné stížnosti může Zájemce o pojištění podávat v písemné formě na adresu Zprostředkovatele, Dům pojistek, s.r.o. ; Ve Slatinách 3243/1, Praha 10, PSČ 106 00, Česká republika nebo emailem Zprostředkovateli na info@srovnavacpojistek.cz . Pojistník se může rovněž obrátit na kontrolní činnost dohledního orgánu Pojistitelů i Zprostředkovatele, jenž zajišťuje Česká národní banka.

Uvedené právní vztahy se řídí dotčenými všeobecnými pojistnými podmínkami určených Pojistitelů, pokud zde nejsou obsaženy řídí se těmito obchodními podmínkami a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 38/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, resp. v zákoně č. 168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zájemce bere na vědomí a souhlasí, že neveřejné nabídky, které mu budou sděleny na zákaznické lince nebo prostřednictvím emailové komunikace nebude dále šířit a sdělovat (např. ostatním poskytovatelům těchto služeb, finančním institucím, pojišťovnám atp.) V případě porušení tohoto ustanovení se Zájemce zavazuje uhradit veškerou škodu, která vznikne Provozovateli/Zprostředkovateli.

Reklamaci či stížnost na jednání Zprostředkovatele a jeho VZ může zákazník nebo jiná oprávněná osoba podat osobně, písemně, nebo emailem na kontaktní údaje Zprostředkovatele. Tyto osoby mají rovněž možnost se obrátit na dozorový orgán

Zprostředkovatele, kterým je ČNB - www.cnb.cz, případně podat žalobu na Zprostředkovatele u věcně a místně příslušného soudu nebo se obrátit na mimosoudní orgán řešení sporů, kterým je v oblasti životního pojištění finanční arbitr – www.finarbitr.cz a u neživotního pojištění Česká obchodní inspekce - www.coi.cz. Podrobný postup podání a vyřízení reklamace či stížnosti adresované Zprostředkovateli upravuje reklamační řád umístěný na internetových stránkách Zprostředkovatele. Informace týkající se zpracování osobních údajů jsou uvedeny na internetových stránkách Zprostředkovatele.

III. Cena

Využívání služeb dostupné na internetovém portálu www.srovnavacpojistek.cz je pro Zájemce zcela zdarma. Zprostředkovatel je odměňován na základě sjednaných smluv s Pojistiteli.

IV. Ochrana osobních údajů ; GDPR

Zájemce bere na vědomí a bez výhrad souhlasí se zpracováním osobních údajů, včetně citlivých údajů (rodné číslo) Zprostředkovatelem, a to ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Uvedené údaje Zprostředkovatel využije pro možnost zprostředkování pojistné smlouvy, vnitřní evidenci, správu pojistných smluv, archivaci, možnost marketingových a propagačních kampaní, nabízených produktů a služeb Zprostředkovatele nebo jeho smluvních partnerů. Zájemce dále souhlasí, že Zprostředkovatel může nabízet své služby (nebo svých partnerů) i prostřednictvím elektronických prostředků (např. SMS, email, atp.). Tento souhlas je ze strany Zájemce dobrovolný.

Zájemce rovněž bez výhrad souhlasí, aby Zprostředkovatel, zpracovával osobní údaje v rozsahu uvedeném ve vyplněném formuláři tj. jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum narození, město, PSČ, rodné číslo a ostatní položky formuláře za účelem posouzení žádosti o finanční službu – nabídku na pojištění a pojistnou smlouvu, jiné finanční a obchodní služby a dále jednání ve věci poskytnutí nabízeného produktu. Poskytnutí těchto osobních a citlivých údajů je nezbytné k uzavření pojistné smlouvy. Pokud tyto informace Zájemce o pojištění nesdělí, nelze pojistnou smlouvu sjednat.

Výše uvedený souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů trvá až do doby doručení písemného vyjádření nesouhlasu Zájemce s tímto zpracováním Zprostředkovateli. Zájemce rovněž bezvýhradně souhlasí, že může být pro kontrolu uvedené identifikace kdykoliv kontaktovat telefonním, emailovým nebo poštovním způsobem (manuálním nebo automatizovaným). Provozovatel se zavazuje uchovávat poskytnuté osobní údaje Zájemce v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zájemce, který se domnívá, že dochází ke zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může:

  • a) požádat Zprostředkovatele o vysvětlení
  • b) požadovat, aby došlo k odstranění takto vzniklého stavu (zejména blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů)
  • c) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Se zpracováním osobních údajů může Zprostředkovatel pověřit i třetí osobu. Zájemce tímto bere na vědomí a bezvýhradně souhlasí s tím, že Zprostředkovatel může předat osobní a citlivé údaje třetí osobě za výše uvedenými účely i dalšímu subjektu, na základě Smlouvy mezi Zprostředkovatelem a třetí osobou. Zájemce tímto také uděluje souhlas k šíření obchodních sdělení v rámci elektronické komunikace podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

 V souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „Nařízení GDPR“) poskytujeme informace vztahující se ke zpracování vašich osobních údajů, které nám poskytujete v souvislosti s poskytováním finančních služeb nebo které získáme později v souvislosti s poskytováním služeb vaší osobě (dále jen „Osobní údaje“).

- Správce osobních údajů

Správcem Osobních údajů bude společnost Dům pojistek, s.r.o.; Ve Slatinách 3243/1, Praha 10; PSČ 10600, kontaktní adresou Masarykovo nám.396/5, Hodonín PSČ 695 01, IČ: 292 86 131 (dále jen „Správce“), kterou lze kontaktovat na e-mailové adrese info@dumpojistek.cz a telefonním čísle 773 43 67 67.

- Účely zpracování a právní základy pro zpracování

Základním účelem zpracování Osobních údajů je poskytování následujících finančních a pojišťovacích služeb, na kterých jsme se dohodli, konkrétně:

Zprostředkování spotřebitelského úvěru (úvěru na bydlení; úvěru jiného než na bydlení); Zprostředkování úvěru kromě spotřebitelského (podnikatelský úvěr, úvěr pro bytové družstvo či společenství vlastníků jednotek, investiční, provozní aj.; Zprostředkování stavebního spoření ;Zprostředkování pojištění; Učinění nabídek pojištění u pojišťoven; Zprostředkování depozitních produktů (běžné či spořící účty, termínované vklady); Zprostředkování dalších finančních a pojišťovacích produktů

Marketingové oslovení za účelem nabídky zprostředkování výše uvedených produktů, či produktů spolupracujících společností (Dům pojistek, s.r.o.;  webové stránky www.srovnavacpojistek.czwww.dumpojistek.cz; Zpracování Osobních údajů je tedy nezbytné pro splnění nabídky nebo smlouvy, na základě které jsou Vám poskytovány uvedené služby, případně jsou zpracovávány v souladu s oprávněným zájmem správce osobních údajů.

Při poskytování služeb máme dále řadu povinností stanovených různými právními předpisy, např.:
•    zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
•    zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů;  zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví;  zákonem č. 170/2018 Sb., Zákon o distribuci pojištění a zajištění. 

Při plnění povinností dle těchto právních předpisů dochází také ke zpracování Osobních údajů.

V případě, že jste nám udělil nebo v budoucnu udělíte souhlas se zpracováním Osobních údajů pro určitý účel, tak zpracováváme Osobní údaje i pro tento účel. Právním základem pro toto zpracování je právě udělený souhlas.

Abychom zajistili, že Vám jsou z naší strany poskytovány služby řádně, dochází také ke zpracování Osobních údajů a dalších informací pro účely compliance kontrol a pro účely předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti z pohledu AML. Právním základem pro toto zpracování je tak náš oprávněný zájem, který je v souladu i s Vašimi zájmy.

Některé Osobní údaje zpracováváme i za účelem nabízení dalších našich služeb či produktů formou přímého marketingu, což je také náš oprávněný zájem.

Po ukončení poskytování služeb budeme některé Osobní údaje dále zpracovávat za účelem plnění archivační povinnosti, čímž budeme plnit naší právní povinnost.

Osobní údaje budeme po ukončení poskytování služeb zpracovávat také za účelem vyřízení Vaší případné reklamace, za účelem obrany v případném sporu s Vámi a za účelem vymáhání případného našeho nároku vůči Vám. Jedná se o náš oprávněný zájem.

-    Příjemci osobních údajů

Osobní údaje můžeme předávat následujícím subjektům:
•    naši vázaní zástupci  a další obchodní zástupci, zaměstnanci
•    naše spolupracující finanční instituce (např. poskytovatelé spotřebitelských úvěrů, banky, pojišťovny)
•    externí/interní compliance officer
•    externí/interní AML officer
•    poskytovatel informačního systému
•    Česká národní banka
•    pojišťovny na území ČR
•    spolupracující advokátní kancelář
•    Finanční analytický úřad
•    případně další státní orgány

•    spolupracující subjekty s naší společností – Dům pojistek,s.r.o.; 

-    Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje budeme mít uloženy po dobu poskytování služeb.

Po skončení poskytování služeb budeme mít Osobní údaje uloženy po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a není-li tato doba stanovena, tak po dobu 5 let od ukončení poskytování služeb.

Osobní údaje budeme mít rovněž uloženy po dobu 10 let za účelem dalšího marketingu, počínaje dnem, kdy byly zpracovány, respektive počínaje dnem, kdy došlo k ukončení poskytování služeb.


-     Vaše práva

Máte právo požadovat od Správce přístup k Osobním údajům, tzn. právo získat od Správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k Osobním údajům a k dalším stanoveným informacím. Dále máte právo na opravu nepřesných nebo na doplnění neúplných Osobních údajů.

Pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 Nařízení GDPR a zároveň není splněna některá z podmínek uvedených v čl. 17 odst. 3 Nařízení GDPR, máte právo na výmaz Osobních údajů.

Pokud nastane případ uvedený v čl. 18 odst. 1 Nařízení GDPR, máte právo na omezení zpracování Osobních údajů.

V případě zpracování Osobních údajů na základě uděleného souhlasu máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu ale není dotčena zákonnost zpracování Osobních údajů před jeho odvoláním.

V případě zpracování Osobních údajů za účelem uvedeným výše máte také právo vznést námitku proti tomuto zpracování Osobních údajů. V takovém případě nebudeme již Osobní údaje pro tento účel dále zpracovávat.

Veškerá zde uvedená práva můžete uplatňovat prostřednictvím výše uvedeného e-mailového nebo telefonního kontaktu na Správce.

V případě, že se budete domnívat, že zpracováním Osobních údajů došlo k porušení Nařízení GDPR máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu Vašeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 708 37 627, www.uoou.cz.


V. Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky jsou platné a účinné vždy v aktuálním znění na internetovém portálu www.srovnavacpojistek.cz. Provozovatel/Zprostředkovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoliv bez předchozího upozornění změnit. Dále si Provozovatel/Zprostředkovatel vyhrazuje právo internetové stránky upravovat, měnit, spouštět, vypínat a informace včetně podstránek měnit či jinak upravovat bez předchozího upozornění. Všechny stránky, podstránky, odkazy, grafické úpravy, obrázky, texty, znění obchodních sdělení, aktuality, pojmy, srovnání, porovnání, poskytnuté formuláře jsou vlastnictvím Provozovatele a jsou chráněny autorským zákonem. Nové obchodní podmínky jsou považovány za platné a účinné od okamžiku jejich zveřejnění na portálu. Podmínkou využití služeb je přistoupení a souhlas s těmito podmínkami. Provozovatel/Zprostředkovatel nenese žádnou zodpovědnost za případné zneužití těchto služeb uživateli nebo třetími osobami v důsledku nebo v souvislosti s využívaním těchto služeb.

 

V Praze, dne 1.5.2019


Spolupracujeme s těmito pojišťovnami

Pojišťovací produktyNovinky e-mailem

Chcete-li od nás dostávat pravidelně informace, zaregistrujte Váš e-mail.